زانویی نری به متریک تخت مهره دار JIC

توضیحات کوتاه:اتصالات پرچی ( JIC )مخفف به(( Joint Industries Councilبه معنی شورای صنعتی مشترک)) امروزه یکی از پر تنوع ترین اتصالات فشارقوی است که نزدیک به حداقل 100 نوع می رس...

PDF