محصولات مرتبط با پمپ هیدرولیک

آشنایی با پمپ های هیدرولیک:

1.پمپ های جا به جایی مثبت و پمپ های هیدرولیکی (به ازای هر دور، حجم مشخصی از روغن را جابه جا می کنند.) 2.پمپ های جا به جایی غیر مثبت (پمپ های تاسیساتی و ساختمانی)

انواع پمپ های هیدرولیکی به سه دسته 1.چرخ دنده ای با دنده خارجی و داخلی، 2.پمپ پره ای، 3.پمپ پیستونی تقسیم می شوند.

در انتخاب پمپ ها باید به این موارد توجه داشته باشیم که: 1.قطر دهانه پمپ ها یا همان سایز. 2.فشاری که پمپ در حالت مکش و دهش میتواند تحمل کند. 3.سرعت دوران پمپ. 4.حجم جا به جایی روغن. 5.توان موردنیاز برای راه اندازی پمپ توسط الکتروموتور. 6.دمای کاری روغن. 7.ویسکوزیته روغن. 8.فیلتراسیون.

مخزن روغن باید از لحاظ کاربردی دارای خصوصیات ذیل باشد: 1.مخزن، توانایی ذخیره کردن روغن کل سیستم را در خود داشته باشد. 2.ته نشین شدن الودگی های روغن در مخزن. 3.دفع حرارت سیستم توسط نصب صحیح مخزن. 4.حجم مخزن حدودا 3 الی 5 برابر دبی تولیدی توسط پمپ باشد. ( توجه: مخزن روغن باید حجم کافی جهت جبران انبساط روغن را داشته باشد.)

موارد از نشانه های عمومی وجود اشکال در سیستم های هیدرولیکی نظیر کمبود فشار، کمبود دبی، زوزه پمپ، حرارت بیش از حد، حرکت های غلط عملگرها، استهلاک سریع قطعات هستند.

همچنین دمای مطلوب روغن برای یک سیستم هیدرولیک حداکثر 40 درجه سانتیگراد می باشد.