خرید محصولات پنوماتیک


پنوماتیک چیست؟

در این مقاله به این مهم پرداخته میشود که پنوماتیک چیست و نقش تکنولوژِی پنوماتیک در صنعت به چه صورت می باشد. گروه صنعتی متالیکان فارس همواره با تهیه و توزیع محصولات باکیفیت پنوماتیک سعی در رفع نیاز صنایع و شرکت های بزرگ صنعتی جنوب کشور و بالخصوص استان فارس و شهر شیراز بوده است.

مروری بر پنوماتیک

برای مدت زمان قابل توجهی، از پنوماتیک جهت انجام ساده ترین کارهای مکانیکی استفاده میـشده اسـت ولـی امروزه، به سبب توسعه تکنولوژی پنوماتیک، این نقش اهمیت بیشتری پیدا کرده است .

در اکثر کاربردها، هوای فشرده برای یک و یا چند منظور مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، کـه بعـضی از آنهـا به اختصار ذکر شده است .

متالیکان فارس خرید محصولات پنوماتیک

برای توانایی کنترل ماشین آلات و تاسیسات، نیازمند یک ساختار منطقی جامع و پیچیـده از وضـعیت ها و حـالات سوئیچینگ میباشد. این امر در نتیجه اثر متقابل سنسورها، تحلیل کننـده ها، عناصـر کنتـرل و عمـل کننـده هـا در پنوماتیک و یا در سیستم های جزئی پنوماتیکی، خواهد بود.

پیشرفت های تکنولوژیکی که در جریان مواد اولیه، طراحی و محصولات بوجود آمـده، متعاقبـاً سـبب ارتقـاء سـطح کیفیت و تنوع در اجزاء پنوماتیکی شده اسـت. ایـن امـر موجبـات اسـتفاده هـر چـه گـسترده تـر پنیوماتیـک در اتوماسیون را فراهم کرده است .

نقش سیلندرهای پنوماتیکی در سیستم های پنوماتیک چیست؟   

سیلندر پنوماتیکی نقش مهمی را به عنوان یک واحد راه انـداز خطـی ایفـا میکنـد کـه دلیـل آن خـصوصیات زیـر میباشد:

خصوصیات کلی سیلندرهای پنوماتیکی چیست؟

سیلندر پنوماتیکی خصوصیات کلی زیر را دارا میباشد:

1.قطر (میلیمتر) 2.5 الی 320 میلیمتر

2.طول کورس 1 الی 2000 میلیمتر

3.نیروی پیستون 2 الی 45000 نیوتن در فشار 6 بار

4.سرعت حرکت پیستون 0.1 الی 1.5 متر بر ثانیه

 خصوصیات کلی سیلندرهای پنوماتیکی چیست؟

چرا خرید محصولات پنوماتیکی را از متالیکان فارس پیشنهاد میکنیم؟

گروه صنعتی متالیکان فارس متشکل از اساتید و فارغ التحصلان رشته مهندسی ساخت و تولید و مکانیک دانشگاه شیراز با بیش از 15 سال تجربه، مورد تایید وندور لیست صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، ذوب آهن و سیمان با فروش با قیمت دست اول پنوماتیک برند فستوFESTO  و ایرتک AIRTAC که شامل محصولاتی نظیر: واحد مراقبت ها، سیلندرهای چهار میل و کامپکت و کشویی، شیر برقی، شیر مکانیکی کنترل مسیر باد، پدال پایی و انواع گریپر، فلو کنترل برند فستوFESTO  و ایرتک AIRTAC، آماده خدمت رسانی با صنایع می باشد.

مزایا و خصوصیات برجسته هوای فشرده (در پنوماتیک) چیست؟

مزایا و خصوصیات برجسته هوای فشرده چیست؟

معایب پنوماتیک چه مواردی می باشد؟

توضیح درباره تولید و توزیع هوای فشرده در پنوماتیک

منبع هوای فشرده برای یک سیستم پنیوماتیکی، باید به صـورت مناسـبی محاسـبه شـود تـا بـه مقـدار کـافی در دسترس قرار گیرد.

هوای فشرده بوسیله کمپرسور تولید میشود و به یک شبکه توزیـع در کارخانـه منتقـل میـشود . بـرای حـصول اطمینان از قابل قبول بودن مقدار هوای فشرده از تجهیزات واحد مراقبت استفاده میشود تا هوای فـشرده را قبـل از رسیدن به سیستم کنترل ، آماده سازی کند.

در صورت آماده سازی هوای فشرده به طور مطلوب ،نارسایی ها در عملکرد سیستم بـه طـور قابـل ملاحظـهای کاهش پیدا خواهد کرد. در آماده سازی هوای کاری، حالت های مختلفی باید مد نظر قرار داده شوند:

مقدار هوای فشرده مورد نیاز برای تامین احتیاجات سیستم
نوع کمپرسوری که برای تولید هوای فشرده مورد نیاز ، از آن استفاده میشود.
فشار مورد نیازمنبع مورد نیازملزومات جهت ایجاد خطوط هوای تمیزسطح رطوبت قابل قبول برای کاهش خوردگی در سیستم و جلوگیری از عملکرد با اصطکاک بالا.
روغن زنی (در صورت لزوم(
درجه حرارت هوای فشرده و تاثیرات آن بر روی سیستم
سایز خطوط و شیرها برای برآورد کردن احتیاجات سیستم
انتخاب مواد جهت تحقق احتیاجات سیستم و مناسب با محیط
نقاط آب بندی و خروجیهای هوای فشرده در انشعابات سیستم .
طراحی سیستم تقسیم، جهت برآورد کردن نیازهای مدار پنیوماتیکی

به عنوان یک قاعده ، اجزاء پنیوماتیکی برای فشارکاری حداکثر  8-10bar طراحی شده انـد.

پنوماتیک فستو FESTO ایران شیراز

فیلتر های هوای فشرده مورد استفاده در سیستم های پنوماتیکی چگونه هستند؟

فیلتر هوای فشرده، وظیفه جداسازی تمامی آلودگی ها، از هـوای فـشرده عبـوری و همچنـین آبـی کـه طـی ایـن پروسه تولید گردیده است را بعهده خواهد داشت . هـوای فـشرده از طریـق شـیارهای راهنمـا وارد کاسـه فیلتـر میشود. ذرات مایع و ذرات درشت آلودگی ها بوسیله پدیده گریز از مرکز جدا سازی شده و در قسمت پـایین کاسه فیلتر جمع میشوند آب و ذرات جدا شده باید قبل از اینکـه مقدارشـان از علامـت حـداکثر مجـاز فراترنـرود تخلیه گردند ، درغیر این صورت مجدداً وارد جریان هوای فشرده میشوند .

رگولاتور هوای فشرده سیستم های پنوماتیک

هدف رگولاتور این است که فشار سیستم(فشار ثانویه) را بدون توجه بـه بـالا و پـایین رفـتن فـشار رگولاتـور هوای فشرده خط(فشار اولیه) و میزان مصرف هوا، به طور واقعی ثابت و یکنواخت نگه دارد.

در سیستم پنوماتیک روغن زن هوای فشرده استفاده میشود؟

هدف روغن زن رساندن مقدار کمی از غبار روغن به قسمتی از سیـستم توزیـع هـوای فـشرده مـی باشـد و در صورتی که روغن زن هوای فشرده برای عملکرد سیستم پنیوماتیکی ضرورت داشته باشد مورد استفاده قـرار میگیرد.

محصولات پنوماتیک airtac ایرتک

 


ویدیو مربوط به خرید محصولات پنوماتیک