محصولات مرتبط با سان هیدرولیک

شیرهای هیدرولیک سان (Sun Hydraulics) یکی از بهترین تولیدکنندگان تجهیزات کنترل جریان در سیستم‌های هیدرولیک در جهان است. در هر مدار هیدرولیک حداقل یک شیر تخلیه فشار (Relief Valve) وجود دارد.

شیرهای فشارشکن کارتریجی سان هیدرولیک می‌توانند فشار کاری را تا 420 بار تنظیم کنند.


خصوصیات شیرهای محدود کننده فشار کارتریجی سان هیدرولیک با عملکرد مستقیم (Direct Acting) یا کارتریج یک‌طبقه عبارتند از:
پاسخ زمانی سریع به‌دلیل ساختار ساده، نشیمنگاه آب‌بندی شده کارتریج، و حساسیت کمتر به آلودگی روغن به‌دلیل سطح مقطع وسیع بازشوندگی.

شیرهای کارتریجی سان هیدرولیک با عملکرد مستقیم برای محافظت از پمپ‌های هیدرولیک جابجایی ثابت و شیرهای کنترل جهت در هنگام مسدود شدن ناگهانی خروجی پمپ، محدود کردن فشار بیش از حد مرتبط با تجهیزات جبران کننده فشار پمپ هیدرولیک، و محافظت از عملگرهای مدار مانند جک و هیدروموتور در برابر شوک فشاری ناشی از راه‌اندازی یا توقف بار با اینرسی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شیرهای فشارشکن کارتریجی پیلوتی سان هیدرولیک یا سوپاپ اطمینان با عملکرد دو مرحله‌ای، بهترین گزینه برای مدارهایی هستند که نیاز به عبور جریان با دبی زیاد یا تنظیم دقیق فشارهای بالا بدون ایجاد تلفات فشاری دارند.

انواع دیگر شیرهای کارتریجی سان شامل:
1) شیر فشنگی ترتیبی سان
2) شیر کاهنده/آزادکننده فشار کارتریجی سان
3) شیر کاهنده فشار کارتریجی سان
4) شیر فشارشکن کارتریجی سان یا شیر اطمینان کارتریجی